Obchodné podmienky | najkufre.eu

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.najkufre.eu ( www.najkufre.eu/sk )  prevádzkovanej spoločnosťou Dipablo s.r.o. Nižšie uvedené obchodné podmienky ďalej vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka). Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretý dobrovoľne a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a platí pre nákup na adrese: www.najkufre.eu ( www.najkufre.eu/sk ), a to prostredníctvom webového rozhrania. Predmetom kúpy je podľa uzavretej kúpnej zmluvy tovar uvedený v internetovom obchode. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať.

 

Vymedzenie pojmov

 

1. Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

 

2. Dodávateľ - predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

 

Dodávateľ - ďalej len internetový obchod www.najkufre.eu:

Dipablo s.r.o.

U Větrolamu 616/21

184 00  Praha 8

IČ: 24171701

DIČ: CZ24171701

tel: + 420 731 526 802

 

3. Spotrebiteľ (kupujúci) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

 

4. Kúpna zmluva - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu z týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto okamihu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

 

Užívateľský účet

 

Na základe registrácie kupujúceho, vykonanej na webovej stránke, môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

 

Objednávka

 

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené bez dane a vrátane dane z pridanej hodnoty. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

 

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

 

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.

 

Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 

- Objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

 

- Spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru

 

- Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

 

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne informovať kupujúceho. Ďalej si predávajúci vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

 

Potvrdená objednávka znamená návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy týkajúcej sa tovaru špecifikovaného v objednávke. Objednávku je možné stornovať po vzájomnej dohode v akomkoľvek okamžiku.

 

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

Cena tovaru a platobné podmienky

 

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

- Bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho:

IBAN CZ7020100000002100254760
BIC kód/SWIFT FIOBCZPPXXX

vedený u spoločnosti: Fio banka a.s. (Ďalej len "účet predávajúceho");

- Po odoslaní objednávky má kupujúci možnosť využiť internetové bankovníctvo svojou bankou a vykonať on line zadanie bankového príkazu. Tovar / službu predávajúci expeduje / poskytuje ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade. Prevody peňazí sa majú dosahovať prostredníctvom účtu spoločnosti agmo sk, as Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia spracovateľov platieb ani iných tretích strán.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené z dodaním tovaru.

 

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

 

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

 

Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru, ktorá bude priložená k tovaru. Predávajúci je plátcom dane z pridanej hodnoty.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Kupujúci - fyzická osoba nepodnikateľ, môže do 14 dní bez udania dôvodu od zmluvy odstúpiť a nepoškodený a neopotrebovaný tovar vrátane záručného listu, návodu a ďalšieho príslušenstva (ak bolo súčasťou) zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Toto právo sa nevzťahuje na tovar upravený podľa vášho želania. Tovar zaslaný kupujúcim (z titulu odstúpenia od zmluvy) formou dobierky nebude predávajúcim prevzatý!

 

V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 7 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný aak je to možné, v pôvodnom obale.

 

V lehote pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim, podľa obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

 

V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kúpnu cenu kupujúcemu do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru, najneskôr však do tridsiatich (30) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Internetový obchod www.najkufre.eu si vyhradzuje právo na náhradu vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Spiatočnú dopravu a balné hradí spotrebiteľ.

 

Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci alebo poskytujúca osoba vráti späť predávajúcemu tovar neprevzatý kupujúcim v úložnej dobe. V prípade takto ukončeného zmluvného vzťahu je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky vynaložené náklady a škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti splniť predmet kúpnej zmluvy.

 

Doprava, prevzatie, miesto dodania tovaru

 

Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že sa spôsob dopravy nedohodol na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

 

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Ak došlo k poškodeniu tovaru viditeľne nevhodnou manipuláciou pri preprave, je povinnosťou kupujúceho spísať zápis o škode za prítomnosti zástupcu prepravcu (spravidla vodiča) a bezodkladne informovať predávajúceho.

 

V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúceho tovaru bol neporušený.

 

Miestom dodania tovaru je miesto označené kupujúcim pri objednaní. Predávajúci zaistí dopravu tovaru do miesta dodania. Za doručenie tovaru sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim alebo inou osobou zdržujúcou sa v dobe doručenia tovaru na mieste dodania. Predávajúci je oprávnený dopraviť tovar prostredníctvom tretej osoby. Úhrada nákladov dopravy zo strany kupujúceho je splatná spoločne s dohodnutou kúpnou cenou.

 

Záruka, Reklamácie

 

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

 

Práva kupujúceho vyplývajúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky. Za okamžik uplatnenej reklamácie sa považuje okamžik, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

 

Veríme, že s nákupom v internetovom obchode www.najkufre.eu budete spokojní. Ak sa však vyskytnú dôvody na reklamáciu, vyriešime ich minimálne v súlade s platným poriadkom.

 

Postup pri reklamácii:

 

- Informujte nás o reklamácii e-mailom

- Tovar odošlite ako doporučený balík späť na našu adresu: Dopraváků 749/3, (Areál Genius), Praha 8, 18400 (nie dobierkou)

- Do zásielky uveďte dôvod reklamácie, pridajte kópiu dokladu o kúpe tovaru v našom obchode a vašu adresu.

 

Pri zasielaní späť voľte vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave. Vrátený tovar zároveň doporučujeme poistiť. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku voľby nevhodného obalu nie je možné vymeniť alebo za takýto tovar žiadať vrátenie peňazí.

 

Ochrana osobných údajov kupujúceho

 

Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje kupujúceho, ktoré získal pri jeho registrácii a objednávke bude spracovávať v súlade zo zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení a využije tieto osobné údaje len pre svoju vnútornú potrebu v súvislosti s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o kúpe tovaru a vyhodnotením prevádzky, funkcie a hospodárskych výsledkov webových stránok www.najkufre.eu ( www.najkufre.eu/sk )okrem prípadov, kedy mu poskytnutie osobných údajov kupujúceho ukladá zákon alebo rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy.

 

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 

1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 

2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

  

Záverečné ustanovenia

V případě sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

Objednaním tovaru má predávajúci za to, že kupujúcim boli tieto Obchodné podmienky preštudované a sú tak akceptované.

 

Ostatné práva a povinnosti neuvedené v týchto podmienkach sa radia Občianskym zákonníkom.

 

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

 
Garancia najnižšej ceny na trhu
Cez 3 000 produktov máme na sklade k okamžitému dodaniu alebo výdaji na predajni.
Nad 70 Eur doprava zadarmo s PPL
E
X
T
R
A

S
L
E
V
A